top of page

Udhëtimi me motorçikletë është një nga eksperiencat më të kënaqshme dhe eksituese që ndjen njeriu kur udhëton. Por gjithashtu, udhëtimi me motor paraqet edhe ai rrezikun e tij. Perveç rrezikut në rrugë që çdo motorçiklet mund që të kalojë, janë edhe disa faktorë të tjerë që paraqesin rrezik të mundshëm. Një motorçiklist është pranë rrezikut prej kushteve klimaterike të atmosferës, të mosfunksionimit të motorit, të gabimit në dhënies së  motorçikletës apo edhe faktorëve të tjerë që mund të çojnë në aksidente të rënda.


Në varësi të kushteve dhe të rrethanave të aksidentit të motoristit, mund që të jetë mjaftë e vështirë për çdo motorist, për të përfituar demshpërblim, bazuar në kompleksitetin e ligjit mbi dëmtimin personal në një aksident motorçiklist.
 

bottom of page